تولید و فروش انواع سر کابل های مخابراتی

 

  • سر کابل DSLAM Zyxel سری ۶۰۰۰

  • سر کابل DSLAM Huawei سری ۵۳۰۰

  • سر کابل DSLAM Huawei سری ۵۳۰۳

  • سر کابل DSLAM Huawei سری ۵۶۰۰

  •  سر کابل DSLAM Huawei سری ۵۶۱۶