عیب یابی کابل های با عملکرد TDR و Bridge 

محصولات عیب یاب کابل شرکت تاوش صنعت، ابزارهای تست جهت اکتشاف انواع عیوب احتمالی ممکن بر روی کابل ها در محدوده وسیعی از صنایع مخابراتی را میسر می نماید. عیب یاب دستی اولیه شرکت تاوش صنعت در واقع یک وسیله اصلی با عملکرد TDR می باشد. عیب یاب کابل پیشرفته ترکیب سطح بالایی از عملکرد با دقت بالا TDR و عملکرد Bridge نارسانا برای اکتشاف عیوب احتمالی بر روی کابل در یک واحد فشرده می باشد. مدل های ذکر شده در ادامه جهت تست عیوبی همچون قطعی، وجود اتصال کوتاهو یا اشکال در عایق روکش برای انواع متنوع کابل های مخابراتی کاربرد دارد.

tdr                    tdr

ST612

st620

ST620