اسپلیتر فیبر نوری

 

اسپلیتر فیبر نوری در شبکه های پسیو نوری (P.O.N) دارای کاربرد وسیع می باشد. دستگاه سوئیچ مرکزی جی پان (OLT) توسط کابل فیبر نوری به مشترک ها وصل می شود و با استفاده از اسپلیترهای فیبر، هر پورت پان به تعداد زیادی فیبر تبدیل شده و به مشترکین خواهد رسید. 

اسپلیتر های فیبر نوری یکی از مهمترین تجهیزات پسیو مورد استفاده در شبکه های نوری می باشند. از اسپلیترها جهت تقسیم یک یا دو ورودی فیبر نوری به ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ خروجی فیبر نوری استفاده می گردد. اسپلیترها به میزان زیادی در شبکه های فیبر نوری از قبیل GPON، EPON، BPON، FTTX و FTTH مورد استفاده قرار می گیرند.

بعنوان مثال، اگر ۳۲ کاربر داشته باشیم، یک پورت از پورت های PON او ال تی توسط کابل فیبرنوری به نزدیکی محل کاربران رسیده و سپس وارد یک اسپلیتر فیبر نوری ۱:۳۲ می شود. اسپلیتر یک به ۳۲ سیگنال نوری را به ۳۲ شاخه تقسیم می کند و البته دارای افت نامیِ ۱۶db خواهد بود.

انواع اسپیلیتر فیبر نوری:

 • اسپلیتر با پیگتیل: شامل اسپلیترهای Mini و ABS.

  انواع اسپلیتر فیبر موجود:

  • Mini Splitter 1:4 (یک به چهار)

  • Mini Splitter 1:8 (یک به هشت)

  • Mini Splitter 1:16 (یک به شانزده)

  • Mini Splitter 1:32 (یک به سی و دو)

  • Mini Splitter 2:2 

  • Mini Splitter 2:4

  • Mini Splitter 2:8

  • Mini Splitter 2:16

  • Mini Splitter 2:32

  • ABS Splitter 1:4

  • ABS Splitter 1:8

  • ABS Splitter 1:16

  • ABS Splitter 1:32

  • ABS Splitter 2:2

  • ABS Splitter 2:4

  • ABS Splitter 2:8

  • ABS Splitter 2:16

  • ABS Splitter 2:32

 

     

دو نمونه از اسپلیترهای Mini و ABS